График за провеждане на редовна сесия за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение V-XI клас през учебната 2022-2023 година. 


График за провеждане на втора поправителна сесия за определяне на годишна оценка на учениците в дневна и в самостоятелна форма на обучение V-XI клас през учебната 2022-2023 година.