Училищната комисия извършва всички дейности по приема на учениците, като изпълнява следните задължения:
1. Приема от председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците с класираните на първи етап ученици в училището – до 12.07.2023 г.
 
2. Записва приетите ученици на първи етап или приема заявления по образец за участие във втори етап на класиране. В заявлението за участие във втори етап на класиране не допуска учениците да променят или пренареждат желанията си – от 13.07.2023 г. до 17.07.2023 г.
 
3. Приема от председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците с класираните на втори етап ученици в училището – 19.07.2023 г.
 
4. Записва приетите на втори етап на класиране ученици – 20-24.07.2023 г.
 
5. Предава на председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците със записаните ученици и информация за свободните места след втори етап на класиране – 25.07.2023 г.
 
6. Приема от председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците с класираните на трети етап ученици в училището – 31.07.2023 г.
 
7. Записва приетите ученици след трети етап на класиране – 01-02.08.2023 г.
 
8. Предава на председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците със записаните ученици и информация за свободните места след трети етап на класиране – 04.08.2023 г.
 
9.Приема от председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците с класираните на четвърти етап ученици в училището – 10.08.2023 г.
 
10. Записва приетите ученици след четвърти етап на класиране – 11-14.08.2023 г.
 
11. Предава на председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците със записаните ученици и информация за свободните места след четвърти етап на класиране – 16.08.2023 г.
 
 12. Обявява резултатите от попълването на местата в училището и в регионалното управление на образованието – до 10.09.2023 г.
 
11. Организира приема на ученици за допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици след четвърти етап на класиране по определените критерии, след подадено заявление до директора и оригиналите на свидетелството за основно образование – до 10.09.2023 г. , както следва:
 
• Задължения на училищната комисия по държавния план-прием в VIII клас за уч. 2023/2024 г.
1. Приема заявленията на учениците за участие сред трети етап на класиране и ги завежда във входящия дневник по поредния за дневника входящ номер.
2. Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици
3. Извършва класиране ученици, като приема документите им, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка (прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището) подадените документи по пореден входящ номер.
4. Изготвя и предава на директора окончателните списъци на записаните ученици.
 
Определям критерии съобразно вида на образованието и на спецификите на обучението, както следва:
1. Класирането се извършва по низходящ ред съобразно балообразуването, утвърдено със заповед на началника на РУО Варна за утвърждаване на държавен план-прием в област Варна.
Срокове и документи за попълване на незаетите места след четвъртия етап на класиране на учениците, участващи в приема за 8. клас след завършено основно образование след 7. клас за учебната 2022/2023 година, както следва:
1. Подаване на документите за класиране – заявление по образец и оригинала на свидетелството за завършено основно образование от 16.08.2023 г. до 10.09.2023 г. – 14.00 часа
2. Класиране на кандидатите и обявяване на списъците с приетите ученици на 10.09.2023 г. до 15.00 часа.
3. Записване на приетите ученици на 10.09.2023 г. до 16.00 часа.
 
III. При записване на класираните ученици в VIII клас, комисията изисква следните документи:
1. Заявление до директора.
2. Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави.
3. Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка (прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището) подадените документи по пореден входящ номер.
4. Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по условията на чл. 60, ал. 2 от Наредба № 10 от 2016 г., и на броя на незаетите места след всеки етап на записване.
IV. Време и място за изпълнение на задълженията на комисията:
1. Работно време на комисията: от 8.00 часа до 16.00 часа.
2. Работно място за изпълнение на комисията – кабинет/зала № 1, сграда А, ет. 1