СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ продължава дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

  • Анкетна карта за учениците от начален етап, които желаят да участват в проект „Твоят час“
  • Анкетна карта за учениците от 5 – 8 клас, които желаят да участват в проект „Твоят час“
  • Анкетна карта за учениците от 9 – 12 клас, които желаят да участват в проект „Твоят час“

 

Официална страница на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

**************************************************************************************************************************************************************