СУ "Св. Св. Кирил и Методий" е създадено през 1862 година от възрожденеца Захари Христов. В цялата си история то е средище на образователния процес в община Белослав и обединява съдбите на цели белославски родове.

           Учителският екип се състои от високо квалифицирани преподаватели с образователно - квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър". Те имат всекидневна грижа за обучението и възпитанието над белославски граждани.
            Пълният курс на средното образование от І до ХІІ клас дава възможност да се проследи развитието на всяко дете и то бързо да се адаптира към различните изисквания на неговото образование.
           Учебните програми за отделните етапи на обучение са разнообразни и отговарят на потребностите на всяко дете. Най-големите постижения на педагогическия екип са свързани с общообразователната подготовка, която се води със съвременни технологии. Учениците могат да развиват своите способности в многобройните извънкласни форми по спорт, изкуства, наука или компютри. В резултат на допълнителната грижа за учениците се работи по международната програма "Тенис в училище" - за ученици от І до ІV клас, международната програма "Джуниър Ачийвмънт" - за ученици от ІХ до ХІІ клас, международната програма "Училищна мрежа - Европейски уроци" - за всички ученици и програмата на Министерството на транспорта и съобщенията "І - България" - за всички ученици.
           Към училището е изградена и  библиотека, която е насочена главно към подпомагане на учебния процес както на учениците, така и на учителите. Библиотеката разполага с 2000 тома литература, по-голама част от които учебно - спомагателна.
           СУ "Св. Св. Кирил и Методий" цени традициите, завещани от предците. С радост всички учители и ученици участват в представителните концерти през учебната година.
           За реализиране на своята дейност училището разполага с общинска база, състояща се от две учебни сгради, просторен физкултурен салон, актова зала, столова и три компютърни зали.