Обособена позиция 1. "Обяди за учениците, попадащи в обхвата на целодневната организация на учебния ден в средищните училища"

Обособена позиция 2. „Ежедневна доставка на закуска/напитка и/или плод за ученици І-ІV клас, попадащи в обхвата на ПМС 308.”

Заповед

Обява в АОП

Документация

Образци на документи

Заповед за удължаване на срока

Информация за удължаване на срока

Протокол

Договор "Тронис"

Договор "Хепи"