Указания за прием в І клас
за учебната 2022/2023 година 

 

       Документи за прием:

 1. Попълнено заявление за прием в първи клас;
 2. Документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване;
 3. Копие на документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник;
 4. Копие на документ, удостоверяващ възлагане на полагане на грижи за детето (при необходимост);
 5. Нотариално заверено пълномощно - в случай че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението;
 6. Удостоверение за раждане на детето (копие);
 7. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал, или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца);
 8. Препис-извлечение от акт за смърт на родител (при необходимост);
 9. Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето (при необходимост).


       Родителят /настойникът/ на детето подава необходимите документи за прием:

       on-line заявление публикувано в сайта на училището или в канцелария - завеждащ административна служба (секретар) на училището или при заместник-директора от 8.00 до 16.00 часа от 26.04.2022 г. до 13.05.2022 г. вкл.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

 1. Оповестяване на утвърдения училищен план-прием за първи клас на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 30.03.2022 г.
 2. Подаване на заявления за постъпване в първи клас - от 26.04.2022 г. до 13.05.2022 г. вкл.
 3. Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием в първи клас - 02.06.2022 г. 
 4. Обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 03.06.2022 г.
 5. Записване на приетите деца - от 06.06.2022 г. до 08.06.2022 г.
 6. Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището - 10.06.2022 г.
 7. Попълване на свободните места - до 14.09.2022 г. вкл.

Среща с бъдещите първокласници и техните родители - август-септември 2022 година.