Указания за прием в І клас
за учебната 2017/2018 година 

 

       Необходимите документи за записване са:

 1. Заявление от родителя /настойника/ по образец на училището;
 2. Копие от удостоверение за раждане на детето;
 3. Копие от лична карта на родителя /настойника/-при необходимост;
 4. Удостоверение за завършена подготвителна група /подготвителен клас/-оригинал;


       Родителят /настойникът/ подава заявление за записване в канцелария - завеждащ административна служба (секретар) на училището или при заместник-директора от 8.00 до 16.00 часа всеки работен ден. Към заявлението се прилага копие от удостоверението за раждане на детето. При подаване на заявлението родителят /настойникът/ представя лична карта за справка и получава входящ номер.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

 1. Подаване на документи за приемане на ученици - до 31.05.2017 г.
 2. Обявяване на списъка с класираните ученици - до 17:00 часа на 05.06.2017 г.
 3. Записване на класираните ученици - на 06.06 и 07.06.2017 г. 
 4. Обявяване на свободните места - до 17:00 часа на 08.06.2017 г.
 5. Попълване на свободните места - на 09.06 и 12.06.2017 г.
 6. Обявяване на останалите свободни места - на 13.06.2017 г.
 7. Попълване на останалите свободни места - до 15.09.2017 г.  

Среща с бъдещите първокласници и техните родители. Раздаване на униформи - 08.09.2017 година.