Печат
Категория: Прием първи клас
Посещения: 357
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС

 

Кой избира къде да учи детето?

- Изборът на училище се извършва от родителите на детето.

 
Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?
- Всяко дете задължително постъпва като ученик в първи клас през годината, в която навършва 7 години. 
 

Кой може да постъпи като ученик в първи клас?

- Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище.(Задължително е обучението на деца една година преди постъпване в първи клас.) 

Какви са необходимите документи за записване?

  • Заявление за записване (по образец на училището);
  • Копие от акта за раждане на детето;
  • Лична карта на родителя /настойника/ за справка;
  • Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас/;
  • Декларация от родителя /настойника/, ако детето не е посещавало подготвителна група.
Какви са действията за записване?
- Родителят/настойникът/ подава заявление за записване в дежурния кабинет на училището от 8.00 до 16.00 часа всеки работен ден. Към заявлението прилага копие от акта за раждане на детето. При подаване на заявлението родителят /настойникът/ представя лична карта за справка и получава входящ номер.
 
Къде мога да се обърна ако имам други въпроси?
- Всеки ден от 8.00 до 16.00 в канцеларията на училището или при заместник-директорите.