Новини

        В изпълнение на П Р О Т О К О Л №1 на заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ, утвърдена със Заповед на Директора на РЗИ- Варна №РД-02-14/09.01.2023 г. ОТ 16 ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО СА ВЪВЕДЕНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИП:

Мерки със задължителен характер:

1. Спазване на засилен дезинфекционен режим, редовно проветряване, използване на бактерицидни лампи за стерилизация за въздуха в помещенията.

2. Недопускане на външни лица до вътрешните помещения на територията на училището – при необходимост от срещи те се извършват в кабинет «Приобщаващо образование» - ет. 1, от сграда А;

3. При влизане в сградата на институцията от главни дежурни учители и от учителите за първи учебен час се извършва ежедневен медицински филтър и не допускат ученици със симптоми на грип;

4. Засилено провеждане на образователни кампании за предпазни мерки – миене на ръце, носене на маски, здравословно хранене;

Мерки с препоръчителен характер:

1. Носенето на предпазни маски;

2. Ограничаване на смесването на групи и провеждане на общи мероприятия в училището;

3. Спазване на определени маршрути на придвиждане в училище с цел избягване на контактите;

П О К А Н А

за свикване на редовно общо събрание

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”ГРАД БЕЛОСЛАВ

Съветът на настоятелите на сдружение за обществено полезна дейност  “Училищно настоятелство при СОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 11 (единадесети) март 2021г., в 17:00 часа, в СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ град Белослав със седалище ул. Трети март 62, при следния Дневен ред:

  1. Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2020 г.;
  2. Изменения и допълнения в устава;
  3. Приемане и освобождаване на членове на настоятелството;
  4. Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.

Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат участие в събранието.

При липса на кворум на основание чл.11, от Устава на УН общото събрание ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Съвет на настоятелите на “УН ПРИ СОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”ГРАД БЕЛОСЛАВ

Подкатегории