Новини

П О К А Н А

за свикване на редовно общо събрание

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”ГРАД БЕЛОСЛАВ

Съветът на настоятелите на сдружение за обществено полезна дейност  “Училищно настоятелство при СОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 11 (единадесети) март 2021г., в 17:00 часа, в СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ град Белослав със седалище ул. Трети март 62, при следния Дневен ред:

  1. Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2020 г.;
  2. Изменения и допълнения в устава;
  3. Приемане и освобождаване на членове на настоятелството;
  4. Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.

Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат участие в събранието.

При липса на кворум на основание чл.11, от Устава на УН общото събрание ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Съвет на настоятелите на “УН ПРИ СОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”ГРАД БЕЛОСЛАВ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

          При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1. По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние.

  • Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение.
  • Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището.
  • Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2. По желание на родител или ученик - подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето.

  • Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение.
  • Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година.
  • Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Подкатегории