Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Форми на обучение

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието

Стратегия за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" 2021-2024

План за изпълнение на Стратегията за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" 2021-2024г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и ученици от уязвими групи

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в СУ "Св.св. Кирил и Методий"гр.Белослав

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

План-програма за превенция и интервенция на насилието и тормоза за учебната 2021-2022 година.

Информация за заинтересованите лица по проблемите за училищния тормоз

Програма за изпълнение на концепцията за управлението на взаимодействието между училищната общност и родителите

Схема за оповестяване в случаи на инцидент, при дете жертва или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Заповед за одобрени учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година


                              Учебни планове за учебната 2021/2022 година

I а I б I в II а II б III а III б
IV а IV б V а V б V в VI а VI б
VII а VII б VII в VIII а VIII б IX а IX б
X XI XII        

МОН-учебници